Login

header-info-news

          วันที่ 31 มกราคม 2560 ที่ลานอนุสาวรีย์อนุสรณ์ผู้เสียสละพลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 ค่ายขุนจอมธรรม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบจ. พะเยา ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของผู้เสียสละพลเรือนตำรวจทหาร 2324 อำเภอเชียงคำ

          สำหรับอนุสาวรีย์ผู้เสียสละ พ.ต.ท.2324 ตั้งอยู่ที่ค่ายขุนจอมธรรมหรือที่ตั้งของ ร.17 พัน 4  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พลเรือน ตำรวจ ทหาร โดยใช้ชื่อย่อว่า พตท. จำนวน 399 นาย ที่ได้สละชีวิตเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติไทย ในเหตุการณ์การต่อสู้ เพื่อปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ พื้นที่ชายแดนจังหวัดพะเยาและเชียงราย ระหว่างปี พ.ศ. 2510 – 2528 โดยได้มีพิธีเปิดอนุสรณ์เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2525 ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพิธีเปิดในวันดังกล่าว และมูลนิธิอนุสรณ์ผู้เสียสละฯ จึงได้กำหนดให้วันที่ 31 มกราคมของทุกปี เป็นวันรำลึกถึงวีรกรรมของวีรชนผู้เสียสละ พตท. 2324

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222