Login

header-info-news

          วันที่ 27 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเวทีนำเสนอผลงานโรงเรียนโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาระดับภูมิภาค ภาคเหนือ โดยมี คณะครูนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 21 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 400 คน

          โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และธนาคารกสิกรไทย โดยมีมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นศูนย์พี่เลี้ยงรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นศูนย์พี่เลี้ยงรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดลำปาง แพร่ และลำพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนของห้องเรียนในโรงเรียนเป้าหมาย คณะครูและนักเรียนมัธยมศึกษาสามารถทำโครงงานบนฐานวิจัย เพื่อสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ นำไปสู่การพัฒนาชุชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

0

1

2

3

5

6

4

7

8

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222