Login

header-info-news

          วันที่ 25 มกราคม 2560 ที่อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ อบจ. พะเยา หน้ากว๊านพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา และภาคเอกชน ที่มาร่วมงาน กาแฟยามเช้า  ซึ่งจังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดงานกาแฟยามเช้า ในวันพุธที่สองของเดือน เป็นประจำทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดและภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ โดยส่วนราชการผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ

1

2

3

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222