Login

header-info-news

          วันที่ 23 มกราคม 2560 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายสวัสดิ์ หอมนาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมจัดโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้อง ครั้งที่ 11 จังหวัดพะเยา ซึ่งในภาคเช้าที่สนามกีฬาจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ ร่วมปล่อยแถวขบวนคาราวานโครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่ 11 โดยมี นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี  หลังจากนั้นขบวนคาราวานจะมุ่งหน้าไปยังอำเภอจุน เพื่อบรรเทาภัยหนาวและสงเคราะห์ปัจจัยจำเป็นพื้นฐานแก่เด็กและเยาวชนนักเรียนผู้ด้อยโอกาสและยากจน ซึ่งในปีนี้มีเป้าหมายเด็กและเยาวชนนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่อำเภอจุน จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านกิ่วแก้ว โรงเรียนบ้านจุน โรงเรียนบ้านพระธาตุขิงแกง มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 528 ราย

รรกิ่วแก้ว ๑๗๐๑๒๓ 0015 resize

รรกิ่วแก้ว ๑๗๐๑๒๓ 0038 resize


รร.บ้านจุน ๑๗๐๑๒๓ 0003 resize

 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222