Login

header-info-news

          วันที่ 18 มกราคม 2560 ที่ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช สนามกองบัญชาการจังหวัดทหารบกพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในงานวันกองทัพไทย ประจำปี 2560 โดยมี พล.ต.สาธิต ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 เป็นประธานในพิธี

          มณฑลทหารบกที่ 34 ประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามธงไชยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทยเพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณ สมเด็จพระนเรศนเรศวรมหาราชได้ทรงกระทำยุทธหัตถีกับ พระมหาอุปราชา ของพม่า พระองค์ได้ทรงฟันพระมหาอุปราชาคอขาดบนหลังช้างถึงแก่ทิวงคต ครั้งอดีตที่ผ่านมา และเพื่อเป็นมิ่งขวัญ และเป็นสิริมงคลยิ่งแก่ทหารทุกนาย ยังความภาคภูมิใจถึงครอบครัวของนายทหารอีกด้วย และประเทศไทยมิอาจปฏิเสธได้ว่า ประเทศของเรากำลังเผชิญกับปัญหาในหลายด้าน ทั้งการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และสังคม อาทิ ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาการขาดความสมานฉันท์ของคนในชาติ ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงภายในเป็นอันมาก ทหารจึงเป็นหน่วยงานที่สำคัญยิ่ง ที่จะเสริมสร้าง ความสมานฉันท์ ให้บังเกิดความสงบสุข และนำมาซึ่งสันติสุขของประชาชน และประเทศชาติ

1

2

3

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222