Login

header-info-news

          วันที่ 4 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายประจวบ อินต๊ะเชื้อ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมเตรียมพร้อมการจัดงานทำความดีเพื่อพ่อ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ จังหวัดพะเยา โดยมี นางจิราพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานในที่ประชุม

          โรงพยาบาลพะเยา ร่วมกับ คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา กำหนดจัดงานทำดีความดีเพื่อพ่อ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ จังหวัดพะเยา ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพชุมชนด้านการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา (ศูนย์ฮอมฮักจังหวัดพะเยา) เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อวงการแพทย์และสาธารณสุข ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222