Login

header-info-news

          วันที่ 28 ธันวาคม 2559 ที่ห้องพุดตาน โรงแรมเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับจังหวัด เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด  โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ เป็นประธานในการประชุม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะขึ้น เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทางประชารัฐ ระยะที่ 1 โดยใช้หลักการ 3Rs คือ การใช้น้ำน้อย ใช้ซ้ำ และการนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภารวมของประเทศลดลงร้อยละ 5 จากอัตราการเกิดขยะมูลฝอย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา นายอำเภอทุกอำเภอ นายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานจัดการขยะมูลฝอย และกำนันในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา รวมทั้งสิ้น 200 คน และได้รับเกียรติจาก ดร.สุมล นิลรัตน์นิศากร อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้

          และเพื่อให้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดพะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ จังหวัดพะเยา จึงร่วมมือกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้น ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”

1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222