Login

header-info-news

          วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ที่ม่อนทานตะวัน ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแสดงความอาลัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่ง  จังหวัดพะเยา ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา ที่ทำการปกครองอำเภอดอกคำใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง สวนป่าดอกคำใต้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดอกทานตะวันตำบลป่าซาง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และประชาชนในจังหวัดพะเยา ร่วมจัดทำโครงการแสดงความอาลัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพื้นอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระราชปฏิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการแก้ไปไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นชนบททุรกันดารและเป็นการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับพระราชกรณีกิจของพระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ตลอดจนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นหรือประชาชนทั่วไปได้เห็นตัวอย่างที่เป็นธรรมในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ได้จัดทำโครงการที่บริเวณม่อนทานตะวัน ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กล่าวรายงานการจัดทำโครงการฯ  โดยจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวและฤดูกาลท่องเที่ยว นั่งรถไถห้อยขาชมฝูงนกยูงป่าที่ออกมาหากินตามชายเขาใกล้ๆ ม่อนทานตะวัน ชมแปลงสาธิตการปลูกพืชเมืองหนาว ฟาร์มปสุสัตว์ ชมฝูงนกยูงป่าที่ออกมาหากินตามชายเขาใกล้ๆ ม่อนทานตะวัน 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222