Login

header-info-news

          วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ที่อาคารเรียนรู้บ้านร่องไฮ ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมสื่อความหมายแหล่งเรียนรู้บ้านร่องไฮ เครือข่ายการท่องเที่ยวแหล่งการเรียนรู้บ้านร่องไฮ ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร แหล่งเรียนรู้บ้านร่องไฮ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2559  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถนำเที่ยวและอธิบายแหล่งเรียนรู้ของตนเองได้

DSC 2735 resize

DSC 2751 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222