Login

header-info-news

          วันที่ 24 ธันวาคม 2559 ที่สนามกีฬาโรงเรียนภูซางวิทยาคม อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา กลุ่มย่อยที่ 6  “ภูซางเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2559  จัดโดยกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา กลุ่มย่อยที่ 6 จัดให้การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านกีฬาแต่ละประเภท และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ มีการพัฒนาตนเอง คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น มีการทำงานอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างหมู่คณะและองค์กร และป้องกันปัญหายาเสพติด โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 10 โรง

1

2

3

4

5

6

7

8

9

56

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222