Login

header-info-news

          วันที่ 23 ธันวาคม 2559 ที่สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลเมืองพะเยาบ้านโทกหวาก อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดงานกีฬาสามัคคีกลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 2  คณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 2 ได้กำหนดจัดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 2 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2559 เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านกีฬา และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ มีการพัฒนาตนเอง คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น มีการทำงานอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างหมู่คณะและองค์กร และป้องกันปัญหายาเสพติด

1

2

4

3

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222