Login

header-info-news

          วันที่ 14 ธันวาคม 2559 ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ประธานสภา อบจ. พะเยา พร้อมด้วย ส.อบจ. คณะผู้บริหาร และข้าราชการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดในบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลง  โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นและการเตรียมความพร้อมในอนาคต

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง องค์การบริหารส่วนจังหวัดในบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลง ขึ้น เยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการดำเนินงานพัฒนาภายใต้บริบทแห่งการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความรู้ความเข้าใจ รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน อันส่งผลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดรับกับบริบทแห่งการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดี และสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือและความเข้มแข็งขององค์กรต่อไป โดยได้รับความการสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ อาทิ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สถาบันพระปกเกล้า สภาปฏิรูปแห่งชาติ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222