Login

header-info-news

          วันที่ 9 ธันวาคม 2559 ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา  นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และ นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดพะเยา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพะเยา จึงกำหนดจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ประเทศไทย ขึ้น  พร้อมจัดนิทรรศการภายใต้ชื่อ สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมทุกภาคส่วนตระหนักในผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมี นิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มภาคประชาชน องค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

          ตามที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบให้วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล และเป็นวันที่ประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ (UN) รวมทั้งประเทศไทยเข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ซึ่งมีเป้าหมายให้ประเทศสมาชิกฯ ได้ประสานความร่วมมือระหว่างกันอันจะทำให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งระดับภายในประเทศและในระดับสากลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพบว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นมีความรุนแรงมากขึ้นในประเทศไทย โดยดูได้จากผลที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ได้เปิดเผยผลการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นประจำปี พ.ศ. 2558 พบว่าประเทศไทย ได้ 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่อันดับที่ 76 จากการวัดอันดับทั้งหมด 168 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นยังคงเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกประเทศต้องเร่งแก้ไข มิเช่นนั้นจะทำให้เกิดปัญหาอื่นตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ซึ่งทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยการแสดงพลังและเจตนารมณ์ให้ทั่วโลกได้เห็น  โดยทุกประเทศร่วมกันจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น ซึ่งกำหนดขึ้นเป็นสากลในวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี 

DSC 1808 resize

DSC 1819 resize

DSC 1823 resize

DSC 1816 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222