Login

header-info-news

 

          วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ที่ชายกว๊านพะเยาบริเวณโรงปุ๋ยอินทรีย์ อบจ. พะเยา ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยคณะบริหาร ข้าราชการ อบจ. พะเยา ร่วมใจกำจัดผักตบชวาในกว๊านพะเยา ทำความดีถวายเป็นประราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายประจญ ปรัชย์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป กว่า 1,000 คน ได้ร่วมกันทั้งแรงงานคน แรงงานเครื่องจักรกล กำจัดผักตอบชวาและวัชพืชในกว๊านพะเยา แล้วนำไปทำเป็นปุ๋ยเพื่อการเกษตรที่โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของ อบจ. พะเยา ต่อไป

          ปัจจุบันสถานการณ์ผักตบชวาในกว๊านพะเยา พบว่า ปริมาณผักตบชวาในกว๊านพะเยา มีถึง 320,000 ตัน อยู่นอกเขตกว๊านพะเยาอีก 32,000 ตัน  และเนื่องในวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมใจกำจัดผักตบชวา ซึ่งมีความเป็นมาจากกระแสพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อันมีใจความทรงแสดงความห่วงใยในสถานการณ์และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น จังหวัดพะเยาจึงน้อมนำกระแสพระราชดำรัสดังกล่าวมาปฏิบัติ จังหวัดพะเยาโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดกิจกรรม กว๊านพะเยา ลุ่มน้ำอิง ปลอดพักตอบชวา ปวงประชาร่วมถวายเพื่อพ่อของแผ่นดินนี้ขึ้น เพื่อให้ปริมาณผักตบชวามีจำนวนลดลงจากเดิมให้ได้ ภายในมีนาคม 2560 

1

 

2

4

3

6

 

8

 

9

40

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222