Login

header-info-news

          วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ประธานสภา อบจ. พะเยา เรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2559 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลตามมาตรการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Matching Fund) และเรื่องอื่น ๆ เพื่อประโยชน์แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาในการบริหารงาน การดำเนินงานตามอำนาจและหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้การบริการแก่พี่น้องประชาชนจังหวัดพะเยา ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

1

 

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222