Login

header-info-news

          วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ที่ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายอำนาจ วิชัย เลขานุการนายก อบจ. พะเยา ร่วมสัมมนาทางวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร และข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1  โดยมี นายโชคชัย ศรีหิรัญรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา เป็นวิทยากรให้ความรู้  ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา ได้จัดทำโครงการฯ นี้ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมและให้ความรู้ในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ รวมทั้งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบปัญหา อุปสรรค และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1 resize

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222