Login

header-info-news

          วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ที่วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง นายอำนาจ วิชัย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยมี พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส มีผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบท รวม 99 คน

          ตามประกาศสำนักพระราชวัง ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช วันพฤหัสบดี ที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 15 .53 นาที พระพระอาการสงบนิ่ง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาเถรสมาคมจึงมีมติเห็นชอบให้คณะสงฆ์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยส่วนกลางกำหนดให้วัดพิชยญาติการาม กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด จัดพิธีอุปสมบท จังหวัดละ 89 รูป เมื่อครบกำหนดปัญญาสมวาร (50) วัน และสมตวาร (100 วัน) เป็นระยะเวลาคราวละ 9 วัน แลให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ข้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ประสงค์จะลาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเพ็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเวลาดังกล่าวโดยไม่ถือเป็นวันลา

          สำหรับจังหวัดพะเยา มีผู้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ รวมจำนวน 99 คน โดยมาจากอำเภอต่าง ๆ 9 อำเภอ ดังนี้  อำเภอเมือง จำนวน 32 คน อำเภอเชียงคำ จำนวน 12 คน อำเภอดอกคำใต้ จำนวน 12 คน อำเภอแม่ใจ จำนวน 10 คน อำเภอภูกามยาว จำนวน 5 คน อำเภอจุน จำนวน 9 คน อำเภอปง จำนวน 9 คน อำเภอเชียงม่วน จำนวน 5 คน และอำเภอภูซาง จำนวน 5 คน

          และนาคทั้งหมดจะแยกกันไปอุปสมบทยังพระอุโบสถต่าง ๆ ดังนี้ วัดศรีโคมคำ จำนวน 25 คน วัดศรีอุโมงค์คำ จำนวน 18 คน วัดหัวข่วงแก้ว จำนวน 18 คน วัดหลวงราชสันฐาน จำนวน 19 คน และวันบุญยืน 19 คน หลังจากนั้นจะไปจำวัดและอบรมปฏิบัติธรรมของพระนวกะ ที่วัดพระธาตุจอมทอง 

1

2

3

4

5

6

7

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222