Login

header-info-news

          วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ที่ห้องประชุมอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา นายสวัสดิ์ หอมนาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดงานตักบาตรสองแผ่นดิน ประจำปี 2559  เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน ทั้งนี้ อำเภอภูซาง ร่วมกับ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้กำหนดจัดงานตักบาตรสองแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 25 – 30 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณเขตรอยต่อชายแดนไทย – ลาว บ้านฮวก ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง เพื่อสืบสานและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีการทำบุญตักบาตรให้คงคู่พุทธศาสนาและสังคมไทย ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP และแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอภูซาง ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสมัครสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ 

DSC 1153 resize

266979 resize

DSC 1158 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222