Login

header-info-news

          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ที่ศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลท่าวังทอง  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายทวีศักดิ์ คำวงษา ส.อบจ. อำเภอเมืองพะเยา เขต 6 เป็นประธานในพิธีมอบโล่ “กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้การมีส่วนร่วมในสังคมของคนพิการ”  ซึ่งเป็นโครงการระหว่างศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก (Aala-Pacific Development Center on Disability หรือ APCD)  ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนประเทศอิตาลี (Centro ltaliano Aiuti all ‘infanzia หรือ CIAI)   ดำเนินโครงการสร้างยุทธศาสตร์ท้องถิ่นด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม (Community for All) เพื่อพัฒนาต้นแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในชุมชน ส่วนหนึ่งของโครงการฯ เฉพาะในเดือนพฤศจิกายนนี้ คือ การจัดกิจกรรม “สร้างความตระหนักเรื่องการมีส่วนร่วมในสังคมของคนพิการ” และพิธีมอบโล่ให้ผู้บริการสาธารณะ” ในด้านการสาธารณสุข การศึกษา การจ้างงาน และคมนาคทม  เป็นการทำแผนอย่างมีส่วนร่วม ลงสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          สำหรับการมอบโล่ในครั้งนี้ มีแพทย์หญิงศิลดา  การะเกตุ แพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาล ได้รับมอบโล่ในครั้งนี้ด้วย เนื่องจากแพทย์หญิงศิลดา เป็นแพทย์ที่มีจิตสาธารณะ ช่วยเหลือสังคมโดยตลอด โดยเฉพาะการขับเคลื่อนของศูนย์ฮอมฮักทั้ง 7 แห่งนำร่องของจังหวัดพะเยา ได้ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ เพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้ได้รับบริการขั้นพื้นฐาน ให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างอิสระ

1 resize

2 resize

3 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222