Login

header-info-news

          วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฝายแก้ว ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา นายอำนาจ วิชัย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฮอมฮักบ้านฝายแก้ว  ซึ่งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยา ได้คัดเลือกพื้นที่ตำบลออย จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูชุมชนหรือศูนย์ฮอมฮักชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ในการฟื้นฟู จำนวน 250,000 บาท และได้ใช้อาคารในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายแก้ว ซึ่งคณะกรรมการศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลบ้านฝายแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลออย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝายแก้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลออย และภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลบ้านฝายแก้ว

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222