Login

header-info-news

          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ที่ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

          คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้ประชาชนและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงก่อให้เกิด เทคโนโลยีฝนหลวง ขึ้นมาบรรเทาเดือดร้อนของพสกนิกรและมวลมนุษย์ในโลกให้รอดพ้นจากความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากภัยแล้งอย่างสัมฤทธิ์ผล จนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาความสามารถ

Collage Fotor

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222