Login

header-info-news

          วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559  ที่สถานีบริการน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บจ.ฟูแสงเซอร์วิส 2008 (บ้านร่องห้า) ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กล่าวรายงานการจัดทำโครงการรวมพลังซื้อข้าวจากชาวนา โดยมี นายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งเป็นโครงการที่สถานีน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บจ.ฟูแสงเซอร์วิส 2008 (บ้านร่องห้า) ร่วมกับจังหวัดพะเยา มณฑลทหารบกที่ 34 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และร้านประชารัฐสุขใจ กำหนดจัดโครงการรวมพลังซื้อข้าวจากชาวนาขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพข้าว แก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกร ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ชุมชน โรงสีข้าวชุมชน หรือโรงสีข้าว นำข้าวสารมาจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรงที่สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ที่ร่วมโครงการทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยจังหวัดพะเยากำหนดจุดจำหน่ายข้าวสารจากชาวนาแก่ผู้บริโภคโดยตรง ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ฟูแสงเซอร์วิส 2008 (บ้านร่องห้า) 

Collage Fotor1

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222