Login

header-info-news

          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 ที่สำนักงานเขตพื้นที่พะเยา  นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมงานกาแฟยามเช้า โดยมี นายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี  จังหวัดพะเยาได้กำหนดจัด กาแฟยามเช้า ในวันพุธที่สองของเดือน เป็นประจำทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะและร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดพะเยาและภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการปรานงานให้มีประสิทธิภาพ โดยส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ ผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพ

1

2

 

3 

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222