Login

header-info-news

          วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่อาคารเอนกประสงค์ กองกำกับการ ตชด. ๓๒ ค่ายพญางำเมือง อบจ.พะเยา ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดยมี นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดและวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในด้านต่าง ๆ    ซึ่ง อบจ. พะเยา ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวความเข้าใจประกอบอาชีพและดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันตามหลักการพอเพียง ความพอดี การใช้ชีวิตประจำวันอย่างรอบคอบไม่ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตในความไม่ประมาท ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่า เกิดรายได้ ยังได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้เข้ารับการอบรมกว่า 750 คน ๗๕๐ คน  นอกจากจะให้ความรู้ด้านวิชาการแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี เพื่อให้เห็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและในการปฏิบัติงาน   

1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

8 resize

9 resize

10 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222