Login

header-info-news

          วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดพะเยา นาวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมสัมมนาในหัวข้อ สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และบรรยายในหัวข้อ "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" มี นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน

          จังหวัดพะเยา ร่วมกับสมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทย กำหนดจัดโครงการสัมมนาเรื่อง สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคลบาท ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระบรมราโชวาทในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้กว้างขวาง ปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนชาวไทย ได้นำพระบรมราโชวาท โดยเฉพาะเรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต ความรักสามัคคี การยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดิน ตระหนักถึงน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมี ข้าราชการ ผู้บริหาร อปท. ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรเอกชน ผู้นำชุมชน และภาคเอกชนต่างๆ กว่า 200 คน  

1

 

3

2

5

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222