Login

header-info-news

        วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ที่ห้องประชุมสภา อบจ. พะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ. พะเยา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. พะเยา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ ประกอบพิธีเนื่องในวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีภายในองค์กร เสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียว เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

          องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 และเพื่อเป็นการปรับปรุงบทบาท และอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สอดคล้อง และปรับปรุงโครงสร้างฯ ให้มีความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้ง จึงมีการตราพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา วันที่ 31 ตุลาคม 2540 และมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 1 พฤศจิกายน 2540 ประกอบกับมติที่ประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ง 4 ภาค เห็นชอบให้วันที่ 1 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด
          กิจกรรมประกอบด้วย พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเจ้าที่ พิธีสงฆ์ เนื่องในวัน อบจ. ประจำปี 2559 พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ที่มีผลการเรียนดีเด่น  

DSC 9278 resize

Collage Fotor1 resize

Collage Fotor2 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222