Login

header-info-news

          วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนพะเยา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมประกอบพิธีถวายพวงมาลาแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช หรือวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2559 เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยทรงประกาศเลิกทาส ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการศึกษา ด้านการศาล ทรงจัดตั้งกระทรวงยุติธรรมและตราพระราชบัญญัติต่าง ๆ ขึ้น ด้านการคมนาคม โปรดให้สร้างถนน สะพาน รถไฟ และการไปรษณีย์ ด้านสุขาภิบาล ทรงดูแลจัดตั้งโรงพยาบาล ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทย รัฐบาลจึงได้ประกาศให้ วันที่ 23 ตุลาคม เป็น "วันปิยมหาราช" และกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการด้วย

DSC 8377 resize

DSC 8346 resize

DSC 8354 resize

DSC 8388 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222