Login

header-info-news

          วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ที่สำนักงาน ธ.ก.ส. สาขาภูกามยาว อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี จำรัส โสตถิกุล เป็นประธานในพิธี

 

          ตามมติ ค.ร.ม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559 มีมติเห็นชอบในหลักการและกรอบวงเงินงบประมาณของมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2559/60 โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้ ธ.ก.ส. รับผิดชอบการตรวจสอบคุณสมบัติของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการอย่างเคร่งครัด รายละไม่เกิน 10 ไร่ๆ ละ 1,000 บาท ระยะโครงการตั้งแต่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 ตุลาคม 2559  ซึ่งในอำเภอภูกามยาว มีเกษตรกรได้รับการช่วยเหลือจำนวน 3,283 ราย 

1  

2

3

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222