Login

header-info-news

          วันที่ 7 ตุลาคม 2559 นายทวีศักดิ์  คำวงษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อำเภอเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  ซึ่งเทศบาลตำบลท่าวังทอง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าวังทอง ได้จัดตั้งศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลท่าวังทอง ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพชุมชนด้านการพัฒนาศักยภาพคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ โดยความร่วมมือของชุมชน สานพลังในการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีต่อคนพิการ ผู้สูงอายุ ครอบครัว

DSC 6673 resize

DSC 6696 resize

DSC 6664 resize

DSC 6680 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222