Login

header-info-news

                  วัที่ 7 ตุลาคม 2559 ที่ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะยา นายวรวิทย์  บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการบริหารราชการจาก นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เพื่อให้การบริหารราชการจังหวัดพะเยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์รกปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง และท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมรับมอบโยบายการบริหารราชการ

1 resize

2 resize

3 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222