Login

header-info-news

          วันที่ 28 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมวัดร้องเชียงแรง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา นายแพทย์ปรัศนี  อารยัน รอง ผอ. ด้านกลุ่มภารกิจปฐมภูมิ รพ.เชียงคำ เป็นประธานเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการในภาวะฉุกเฉิน  และการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพชุมชนด้านการพัฒนาศักยภาพ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา โดยมี นายสมาน หัวนา ส.อบจ.พะเยา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ และคณะผู้ดำเนินโครงการฯ ร่วมมอบอุปกรณ์กายภาพฟื้นฟูผู้พิการแก่ศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลเชียงแรง สำหรับกิจกรรมการอบรม มีการเสวนาหัวข้อ  “ศูนย์ฮอมฮักชุมชน คนบ้านเรา ร่วมดูแลผู้สูงอายุผู้พิการด้วยใจได้อย่างไร” ในอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการในภาวะฉุกเฉินและการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต เพื่อประชาสัมพันธ์ ชี้แจง การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ในประเด็นด้านการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมในเหมาะสมกับความจำเป็นของผู้สูงอายุ ผู้พิการแต่ละรายโดยชุมชน ครอบครัว มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน โดยเฉพาะผู้นำในชุมชน และผู้ดูแล ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น  ในการอบรม และฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ให้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตามสมรรถภาพร่างกายของตนเอง โดยการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมของแต่ละรายไป สำหรับผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ประมาณ 130 คน ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กา ประธานชมรมผู้สูงอายุ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และผู้ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ในเขตตำบลเชียงแรง ใช้ระยะเวลาในการฝึกอมรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 1 วัน 

72288 resize

28 กย. 59 เชยงแรง resize

72258 resize

72261 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222