Login

header-info-news

          วันที่ 19 กันยายน 2559 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมงานพะเยาสุขใจ ใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการบูรณาการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กิจกรรมอำนวยการและบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริภายในภาพรวมของจังหวัดพะเยา โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา กำหนดจัดงานนี้ขึ้น เพื่อส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดพะเยา ให้เกิดความยั่งยืนและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรสร้างรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับเกษตรกร และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยบูรณาการร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเกษตรกร โดยกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย คือ  กิจกรรมขบวนเดินเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครับ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา โดยเดินจากข่วงวัฒนธรรมไปยังลานอเนกประสงค์หนองระบู กิจกรรมนิทรรศการ “พะเยาสุขใจ ใต้ร่มพระบารมี ครั้งที่ 2  เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และผลการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ จำนวน 14 นิทรรศการ ณ ลานอเนกประสงค์หนองระบู กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำเสนอผลสำเร็จของการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง และครอบครัว ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา  โดยมีหน่วยงานราชการ เอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 700 คน

1

2

3

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222