Login

header-info-news

          วันที่ 15 กันยายน 2559 ที่อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีเปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2559 โดยมี นายสรธร สันทัด เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งจังหวัดพะเยาได้กำหนดจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพะเยา ประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 ของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจัดพื้นที่สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และมอบโล่ให้กับเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “เยาวชนดีศรีพะเยา ประจำปี 2559” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ขยายผลในการทำความดีและเป็นตัวอย่างเยาวชนที่มีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมมาโดยตลอดรวมทั้งกิจกรรมการแสดงศักยภาพของเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา และคัดเลือกตัวแทนของจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรมในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2559 ต่อไป

1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

167386 resize

5 resize

6 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222