Login

header-info-news

          วันที่ 14 กันยายน 2559 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ.พะเยา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการในภาวะฉุกเฉิน  และการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพชุมชนด้านการพัฒนาศักยภาพ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา ที่ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่กา ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และร่วมเสวนาหัวข้อ  “ศูนย์ฮอมฮักชุมชน คนบ้านเรา ร่วมดูแลผู้สูงอายุผู้พิการด้วยใจได้อย่างไร” 

1

2

3

4

5

7

8

9

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222