Login

header-info-news

          วันที่ 12 กันยายน 2559 ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับในหลักการในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222