Login

header-info-news

          วันที่ 6 กันยายน 2559 ที่ลานวัดดอกบัว บ้านบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวและพิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว โดยมี นายศุภชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงการพัฒนาการค้า การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) และประชาคมอาเซียน (AEC) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์วิถีชุมชน วัฒนาธรรม ภูมิปัญญา และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงนิเวศน์ของหมู่บ้าน/ชุมชน และเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนและเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222