Login

header-info-news

          วันที่ 7 กันยายน 2559 ที่วัดกาดถี อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมมอบอุปกรณ์กายภาพฟื้นฟูผู้พิการ แก่ศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลห้วยแก้ว และร่วมเสวนาหัวข้อ “ศูนย์ฮอมฮักชุมชน คนบ้านเรา ร่วมดูแลผู้สูงอายุผู้พิการด้วยใจได้อย่างไร” ในอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการในภาวะฉุกเฉินและการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิต ภายใต้โครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพชุมชนด้านการพัฒนาศักยภาพ คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา โดยมีแพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ ชี้แจง การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ในประเด็นด้าน การปรับสภาพสิ่งแวดล้อมในเหมาะสมกับความจำเป็นของผู้สูงอายุ ผู้พิการแต่ละรายโดยชุมชน ครอบครัว มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน โดยเฉพาะผู้นำในชุมชน และผู้ดูแล ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น  ในการอบรม และฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการดูแลคนพิการและผู้สูงอายุ ให้มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตามสมรรถภาพร่างกายของตนเอง โดยการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมของแต่ละรายไป สำหรับผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้มีจำนวน 130 คน ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว ประธานชมรมผู้สูงอายุ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และผู้ดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ ในเขตตำบลห้วยแก้ว ใช้ระยะเวลาในการฝึกอมรมเชิงปฏิบัติการจำนวน 1 วัน

  โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมกับ โรงพยาบาลพะเยา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายศูนย์ฮอมฮัก ทั้ง 7 ศูนย์ประกอบด้วย ศูนย์ฮอมฮักอำเภอเมือง  อำเภอภูกามยาว  อำเภอจุน  อำเภอปง  อำเภอเชียงคำ และ อำเภอภูซาง และได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา โรงพยาบาลเชียงคำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดพะเยา ที่ว่าการอำเภอภูกามยาว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว และเครือข่ายศูนย์ฮอมฮักชุมชนทั้ง 7 ศูนย์

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222