Login

header-info-news

          วันที่ 5 กันยายน 2559 ที่วัดป่าฝาง ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดการการอบรมอาสาสมัครแลผู้ดูแลคนพิการ เพื่อพัฒนารูปแบบการให้บริการ ดูแล ช่วยแล สนับสนุน และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  ซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดพะเยาในการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย เพื่อพัฒนางานฟื้นฟูสมรรถภาพการจัดการศึกษา การเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการประจำอำเภอนำร่อง (ศูนย์การเรียนฯ อบต. ห้วยแก้ว) โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กพิการที่มารับบริการมีสิทธิและโอกาสในการรับบริการทางการศึกษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่จำเป็น เหมาะสมกับสภาพความพิการของแต่ละบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายเกี่ยวข้อง จึงได้จัดอบรมสร้างองค์ความรู้และสร้างความเข้าใจในการช่วยเหลือฟื้นฟูเด็กพิการ และการพัฒนารูปแบบการให้บริการ ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่คนพิการ ให้แก่ อาสาสมัคร อพมก. รวมถึงผู้ปกครองเด็กพิการที่อยู่ในเขตตำบลห้วยแก้ว รวมจำนวน 60 คน เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายองค์กรคนพิการ ทีมสหวิชาชีพ และองคฺกรอื่น ๆ ให้สามารถร่วมมือกับหน่วยบริการ และมีส่วนร่วมดูแลสุขภาพช่วยเหลือเด็กพิการ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

6 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222