Login

header-info-news

           วันที่ 8 กันยายน 2559 ที่ท่าเรือประมงพื้นบ้าน บ้านสันป่าถ่อน ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายธนัช  วงศ์มา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมในพิธีปล่อยพันธุ์น้ำลงสู่กว๊านพะเยา  โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี 

          ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 อนุมัติให้วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ และตรงกับวันสถาปนากรมประมง รวมทั้งในห้วงเดือนกันยายน เป็นฤดูฝนปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ มีปริมาณมาก ทำให้แหล่งน้ำมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมที่จะปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อแพร่ขยายพันธุ์ต่อไป  สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานราชการของกรมประมงจังหวัดพะเยา  จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน วันนี้ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 8,500,000 ตัว ลงสู่กว๊านพะเยา ประกอบด้วย ลูกปลานิล ลูกปลายี่สกเทศ 500,000 ตัว ลูกปลาตะเพียนขาว และลูกปลาตะเพียนทองระยะแรกฟัก จำนวน 8,000,000 ตัว และขอความร่วมมือจากชาวประมงและประชาชนงดจับสัตว์น้ำทุกชนิด

1 resize

2 resize

3 resize

4 resize

5 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222