Login

header-info-news

           เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 59 ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หน่วยพะเยา  ซึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2559 เพื่อให้สมาชิกซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการทางด้านพืชศาสตร์ ด้านสัตวศาสตร์ ด้านศิลปะเกษตร ด้านการประมง ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ด้านธุรกิจเกษตร และการจัดแสดงนิทรรศการทางการเกษตร 

DSC 1080 resize

DSC 1148 resize

DSC 1083 resize

DSC 1179 resize

DSC 1172 resize

DSC 1171 resize

DSC 1206 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222