Login

header-info-news

          วันที่ 29 สิงหาคม 2559 หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเสริมสร้างเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค และบรรยายให้ความรู้เรื่อง นโยบายการคุ้มครองผู้บริโภค กับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ  ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กำหนดจัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในฐานะผู้บริโภค รู้จักคุ้มครองสิทธิของตนเอง โดยไม่ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบหรือเพิกเฉยที่จะเรียกร้องสิทธิของตนเอง ตลอดจนก่อให้เกิดการรวมกลุ่มที่มีความเข้มแข็ง สามารถที่จะพิทักษ์ปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนและสังคมไทย โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งเครือข่ายภาคประชาชน และนักเรียน นักศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา จำนวน 3,000 คน เข้าร่วมโครงการ  จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และท่าเรือวัดติโลกอาราม  

DSC 4041 resize

DSC 3980 resize

DSC 4020 resize

DSC 4025 resize

DSC 4061 resize

DSC 4062 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222