Login

header-info-news

          วันที่ 3 สิงหาคม 2559 นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาส มหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี  สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้น เพื่อตอบสนองแนวพระราชดำริด้านการใช้หญ้าแฝก พร้อมทั้งรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเกษตรกรในการอนุรักษ์ดินและน้ำ  ณ บริเวณริมถนนชายกว๊านพะเยา บ้านสันช้างหิน ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222