Login

header-info-news

          วันจันทร์ ที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2559 โดยมี นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการประชุม แลมีสมาชิกสภา อบจ. พะเยา แต่ละเขตพื้นที่ คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ .พะเยา ได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี 2560 ต่อสภา อบจ. พะเยา และสภามีมติรับร่างข้อบัญญัติ วาระที่ 1

1

2

3

4

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222