Login

header-info-news

          วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ที่บ้านกว๊านเหนือ หมู่ 4 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารร้านค้าชุมชน โดยมี นายธนัช  วงศ์มา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมเป็นเกียรติ

          ร้านค้าชุมชน บ้านกว๊านเหนือ ก่อสร้างขึ้นตามโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ด้วยงบประมาณ 500,000 บาท ร้านค้าชุนชน บ้านกว๊านเหนือ ดำเนินการในลักษณะสหกรณ์ชุมชน เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก และสินค้าเกษตรกร ผลผลิต สินค้าแปรรูปที่ผลิตได้ในชุมชนเอง ร้านค้าชุมชน บ้านกว๊านเหนือ จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรง โดยมีกองทุนหมู่บ้าน บ้านกว๊านเหนือ หมู่ 4 ตำบลดงเจน เป็นผู้บริหารจัดการ 

1 resize

3 resize

2 resize

4 resize

เปดรานคาชมชน 5600 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222