Login

header-info-news

          วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน ต. ดงเจน อ. ภูกามยาว นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา นำเจ้าหน้าที่ อบจ. พะเยา เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการตามโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นประธานการประชุมบูรณาการตรวจเยี่ยมนิเทศงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน
          สำหรับโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยบูรณาการโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ในระดับจังหวัด และโครงการออกหน่วยบริการ อำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่เข้าด้วยกัน ในลักษณะบริการประชาชนเชิงรุก จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้เข้าถึงประชาชน พร้อมกับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และอื่น ๆ แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่จะต้องเดินทางเข้าไปติดราชการในตัวจังหวัดและที่สำคัญมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ เพื่อสนองตอบปัญหาความต้องการของประชาชน ให้ได้รับความพอใจ ยกระดับความเชื่อมั่นและศรัทธาในภาครัฐให้มากยิ่งขึ้น โดยมีหน่วยงานร่วมออกให้บริการตามโครงการจำนวนกว่า 40 หน่วยงาน เพื่อให้บริการประชาชนด้านต่างๆ อาทิ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จำหน่ายสินค้าราคาถูก ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา และเป็นการตรวจเยี่ยมนิเทศงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว เพื่อการสนับสนุนกำกับดูแลการประชุมรับฟังบรรยายสรุปสภาพปัญหาความต้องการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเจน และรับฟังความต้องการของตัวแทนประชาชนในพื้นที่

Collage Fotor1

Collage Fotor

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222