Login

header-info-news

         วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ที่อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ จังหวัดพะเยา นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559   ทั้งนี้เนื่องจากวันที่ 18 สิงหาของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย อบจ. พะเยา จึงได้จัดทำโครงการ วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ รวมทั้งได้เรียนรู้เพิ่มพูนทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ และเทคโนโลยีจากประสบการณ์  

1

2

3

4

5

6

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222