Login

header-info-news

          วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ที่มหาวิทยาลัยพะเยา นายอำนาจ วิชัย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ร่วมเสวนาวิชาการในหัวข้อ สถานภาพการปกครองท้องถิ่นในระยะเปลี่ยนผ่าน ณ ห้องประชุมเรือนเอื้องคำ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งโครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันพัฒนาเมืองเชียงใหม่ และมูลนิธิฮันส์ ไซเดล (Honns Seidel Foundation) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้จัดโครงการเสวนาวิชาการในหัวข้อ “สถานภาพการปกครองท้องถิ่นในระยะเปลี่ยนผ่าน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสถานภาพการปกครองท้องถิ่นแก่ผู้บริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน และเป็นเวทีในการอภิปรายทางวิชาการและถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านสถานภาพของการปกครองท้องถิ่นในระยะการปรับเปลี่ยนแนวทางในการบริหารจัดการองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น

18310 resize

19-เสวนาการปรบเปลยนการปกครอง resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222