Login

header-info-news

          วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ที่อ่างเก็บน้ำห้วยชมพู บ้านแม่จว้าปันเจิง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา นายธนัช วงศ์มา เลขานุการนายก อบจ. พะเยา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีงานรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมี นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธี  สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา จัดงานรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ขึ้น เพื่อตอบสนองแนวพระราชดำริด้านการใช้หญ้าแฝก พร้อมทั้งรณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเกษตรกรในการอนุรักษ์ดินและน้ำ

1

2

3

4

5

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222