Login

header-info-news

          วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ที่แปลงสาธิตการปลูกข้าวอินทรีย์ บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 16 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา นายอดุลย์ อุ่นตาน ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อแม่ ถวายเพื่อพ่อ ภายใต้โครงการบริหารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อพัฒนาสู่เกษตรปลอดภัย โดยมี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิด และ พ.อ. วีรศักดิ์ พูลเกต รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 ว่าที่ร้อยตรีจำรัส โสตถิกุล นายอำเภอภูกามยาว พ.ต.ท. เริงยศ รูปคำ รอง ผกก. สภ. ภูกามยาว ผู้นำท้องถิ่นและเกษตรกรในพื้นที่อำเภอภูกามยาว ร่วมในพิธีเปิด และร่วมลงแขกปลูกข้าวในแปลงสาธิต 30 ไร่

          นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายก อบจ. พะเยา ได้แถลงนโยบายต่อสภา อบจ. พะเยา ในคราประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 ด้านการส่งเสริมอาชีพ ความสำคัญ คือ ส่งเสริมการเพิ่มรายได้ ลดปัญหาความยากจน โดยขยายผลการดำเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่งเสริมสนับสนุนให้จังหวัดพะเยาเป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ อาหารปลอดภัย ควบคู่ไปกับอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และเพิ่มศักยภาพโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ของ อบจ. พะเยา ในด้านการผลิตออกให้บริการสาธารณะแก่เกษตรกรจังหวัดพะเยาและประชาชนทั่วไป รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพโดยมุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่มการจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพผลิตสินค้าและบริการ จัดตั้งกองทุนวิสาหกิจชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ และนโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ความสำคัญ คือ ส่งเสริมสนับสนุนพะเยาเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ความสำคัญ คือ การปรับปรุงซ่อมแซมการพัฒนาถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรโดยบูรณาการร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ ในพื้นที่ ประกอบกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดพะเยา มีพื้นที่ในโครงการแปลงนาสาธิต อยู่ที่บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 16 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ประมาณ 570 ไร่ โดยได้แบ่งพื้นที่ให้เกษตรกรในหมู่บ้านเช่าทำนาเป็นส่วนมาก  

          เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรทำนาปลูกข้าวอินทรีย์ที่ไร้สารพิษ มีการจัดการอย่างเป็นระบบในการผลิตภายใต้มาตรการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้ผลผลิตสูง อุดมด้วยคุณค่าทางอาหาร และเป็นกิจกรรมเดินตามรอยของหลักเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพะเยา จึงร่วมกับ อบจ. พะเยา สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา เกษตรกรบ้านห้วยทรายขาว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน องค์ราชินี ปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อแม่ ถวายเพื่อพ่อ ภายใต้โครงการบริหารโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อพัฒนาสู่เกษตรปลอดภัย โดยแบ่งพื้นจำนวน 30 ไร่ ที่อยู่ในโครงการแปลงนาสาธิต ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดพะเยา เป็นแปลงสาธิตการทำนาในระบบอินทรีย์ ปลอดสารพิษ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การสาธิตการทำนาในระบบอินทรีย์ ปลอดสารพิษ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี วันที่ 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559 และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2559  โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความรู้ความเข้าใจด้านการเกษตรอินทรีย์ ให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม อาทิเช่น  การใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการปรับปรุงดินในนาข้าว โดยมหาวิทยาลัยพะเยา  สถาบันพัฒนาที่ดินพะเยา ให้ความรู้ด้านการเตรียมดินและการปรับปรุงดิน เทคนิคการดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี โดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา และอารักขาพืชการบริหารจัดการศัตรูข้าว โดยสำนักงานเกษตรพะเยา และอบจ. พะเยา ได้นำปุ๋ยอินทรีย์ ตรากว๊านพะเยา มาแจกให้กับเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2,000 กระสอบ 

1

20160818 103318 resize

291202 resize

20160818 105522 resize

20160818 110010 resize

20160818 110323 resize

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222