Login

header-info-news

          วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ที่ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา นายวรวิทย์ บุรณศิริ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมในพิธีเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา ในกลุ่มธุรกิจที่พักแรมและบริการอาหารธุรกิจท่องเที่ยว โอทอป และ SMEs ปี พ.ศ. 2560 – 2564  โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี  เป็นประธานในพิธีเปิด  

          ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่มธุรกิจที่พักแรม และบริการด้านอาหาร ธุรกิจท่องเที่ยว โอทอป และ SMEs ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนรายการอุตสาหกรรมในระดับพื้นที่จังหวัด เพื่อพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา กำหนดทิศทางการจัดทำแผนพัฒนากำลังคนของจังหวัดพะเยา เกิดการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดพะเยาที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของภาคการผลิต และภาคบริการในพื้นที่ เป็นการเชื่อมโยงระหว่าง อุปสงค์และอุปทาน เพื่อให้เกิดความสมดุลในการผลิต การพัฒนา และการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริง  โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจด้านที่พักแรม อาหาร สินค้าโอทอป  และ SMEs จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมสัมมนา

DSC 3424 resize

DSC 3410 resize

DSC 3403 resize

 

DSC 3418 resize

 

DSC 3421 resize

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทรศัพท์. 054-409-400-3  โทรสาร. 054-409419 , 054-431222